Wat is een verwerkersovereenkomst?

In een verwerkersovereenkomst spreek je af dat een externe partij zorgvuldig met de persoonsgegevens omspringt. En zich houdt aan de afspraken die jij met de elkaar daarover gemaakt hebt.

Ieder bedrijf  die persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de privacywetgeving. Echter zijn wij als internetbureau vaak verwerker aangezien wij toegang hebben tot de data van de opdrachtgever.

Het uitbesteden van de toegang moet natuurlijk goed geregeld zijn en deze afspraken leggen wij vast in eenverwerkersovereenkomst. In de verwerkersovereenkomst spreken wij af dat wij zorgvuldig met de persoonsgegevens omspringen. En dat wij ons bovendien netjes houden aan de afspraken die wij met elkaar maken.

Verwerken is: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Dit is dus een zeer ruim begrip. Handelingen die er volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Bron: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens

Skip to content